X ปิด

ข้อมูลผู้สมัครสอบศึกษานิเทศก์   
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศจ. Login กรอกข้อมูล
จำนวนผู้สมัคร สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
1,051
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)   822 คน ตำแหน่งว่าง 1,000 ตำแหน่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)   229 คน ตำแหน่งว่าง 294 ตำแหน่ง
ข้อมูล  21 มกราคม 2561 15:44

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ