[x] ปิด
OBEC DataTank 2016
  Login กรอกข้อมูล
*** กรุณาใช้ Browser  หรือ  ในการเรียกใช้งานระบบ  
จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 198,683 คน
 

   
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Admin Control