[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
  Download การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563) : หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว53 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563  

    หนังสือ ศธ 04005/ว 53 หนังสือถึง สพป. และ สพม. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ
    หนังสือ ศธ 04005/ว 54 หนังสือถึง สพป. และ สพม. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีสรุปการจัดสรรฯ จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรฯ จำแนกรายโรงเรียน (Download ตามกลุ่มในตารางด้านล่าง)
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติในการดําเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ

*** คลิกที่ Download เพื่อ Download File บัญชีจัดสรรจำแนกรายโรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำเขตตรวจราชการ
 
จังหวัด   Download
ส่วนกลาง   กรุงเทพมหานคร Download
กลุ่มที่ 1   พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง Download
กลุ่มที่ 2   นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม Download
กลุ่มที่ 3   ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี Download
กลุ่มที่ 4   เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม Download
กลุ่มที่ 5   นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา Download
กลุ่มที่ 6   ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง สตูล Download
กลุ่มที่ 7   ยะลา นราธิวาส ปัตตานี Download
กลุ่มที่ 8   ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง Download
กลุ่มที่ 9   นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด Download
กลุ่มที่ 10   อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ Download
กลุ่มที่ 11   นครพนม มุกดาหาร สกลนคร Download
กลุ่มที่ 12   ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ Download
กลุ่มที่ 13   นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ Download
กลุ่มที่ 14   อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ Download
กลุ่มที่ 15   เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน Download
กลุ่มที่ 16   เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ Download
กลุ่มที่ 17   พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ Download
กลุ่มที่ 18   กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี Download
 
   LINK สำรอง
   https://obecmail-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/premruthai_obecmail_org1/ElJCE1vpKiVJgF9psGMLzj0BogKrqs97u1LRFD-kyssyLQ?e=5%3aizpSab&at=9
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ และหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats